TILLSTÅND

Den verksamhet som Lifestyle Capital bedriver är tillståndspliktig och står under tillsyn av Finansinspektionen (”FI”). FI är en myndighet som bl.a. övervakar företag på finansmarknaden. Verksamheten regleras av lagen (2005:405) om försäkrings-förmedling. 

Lifestyle Capital är ansluten till Insuresec och SFM.

Klagomålshantering

Lifestyle Capital arbetar alltid för att tillhandahålla lämpliga råd och föredömlig service till varje kund. Om du av någon anledning är missnöjd med den rådgivning som du har fått, vänligen framför omgående dina synpunkter till din rådgivare i första hand och Lifestyle Capitals kundtjänst i andra hand. Om du anser att rådgivaren/kundtjänst inte hanterar ditt ärende på ett bra sätt kan du framföra ett skriftligt klagomål till Lifestyle Capitals klagomålsansvarige.

Sådan klagomål besvaras skriftligt och snarast möjligt.

Om Lifestyle Capital inte kan besvara ett klagomål inom 14 dagar får du information om handläggningstiden. Om missnöje kvarstår efter beslut från vår klagomålsansvarige kan juridisk vägledning erhållas från Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Kommunala konsumentvägledningen. Det finns även möjlighet att få tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller av Allmän domstol.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
http://www.arn.se/

Klagomålsanvarig för fond- & försäkringsförmedling:
Lifestyle Capital Sverige AB
Att: Hans Wänblad
Strandvägen 7A
114 56 STOCKHOLM

Ansvarsförsäkring försäkringsförmedling
Även om Lifestyle Capital har som målsättning att du som kund alltid ska vara nöjd med den service och de tjänster som vi tillhandahåller, vill vi att du som kund alltid ska känna dig trygg med att Lifestyle Capital kan ersätta dig vid eventuell skada. Lifestyle Capital innehar ansvarsförsäkring genom medlemsföretaget Tydliga, vilket innebär att våra kunder inte riskerar att bli utan ersättning till följd av skada som Lifestyle Capital har vållat, på grund av bristande betalningsförmåga eller betalningsvilja. Eventuell ersättning till följd av skada utbetalas i sådana fall ur denna försäkring.
Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA, svensk filial via Nordeuropa Försäkring.
Adress: Box 56044, 102 17 Stockholm

tydlig logotyp med
insuresec logotyp med
sfm logotyp med