PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss. För att du ska vara trygg med att vi värnar din integritet finns det på den här sidan information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Företagets Integritetspolicy!

Lifestyle Capital Sverige AB har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandling sker i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig. Lifestyle Capital Sverige AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter.

Behandling sker av anställda hos Lifestyle Capital Sverige AB.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag som finansiella rådgivare och för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service och bra tjänster behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig. På ditt uppdrag inhämtar vi uppgifter från bland annat dig, din arbetsgivare, försäkringsgivare, försäkrings-administratörer, fondförvaltare, banker och myndigheter (till exempel Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten).

Personuppgifter som kan komma ifråga för behandling är bland annat:

Behandling av dessa uppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig avseende följande tjänster:

Vissa uppgifter behövs dessutom för att vi ska kunna nå dig med aktuell information om våra produkter och tjänster samt för analyser och statistik.

Personuppgifter kan komma att behandlas av annat bolag som vi samarbetar med för att vi skall kunna fullgöra vårt uppdrag.  Inhämtade personuppgifter kommer endast att vara tillgängliga för de personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att utföra sina uppdrag. Uppgifterna kommer då bara att göras tillgängliga i den utsträckning som är nödvändig för att de skall kunna utföra sitt arbete.

Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få veta vilka personuppgifter som finns om dig samt rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.

Begäran måste vara skriftlig och skickas till:

Lifestyle Capital Sverige AB
Personuppgiftsansvarig
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm

eller till e-post: info@lifestylecapital.se