Otroligt starkt år för SPPs Traditionella sparform

Otroligt starkt år för SPPs Traditionella sparform

SPPs traditionella sparform med garanti har under 2021 avkastat 14,4 procent för en typkund i arbetslivet, och 7,2 procent för en typkund som nått pensionsålder.

Vad är Traditionell förvaltning?

Med traditionell förvaltning menas att pensionsbolaget sköter förvaltningen av din tjänstepension. Med traditionell förvaltning hos SPP garanteras du ett visst månadsbelopp när det är dags för utbetalning.

I vårt samarbete med SPP kan traditionell förvaltning vara ett sätt att bättra omvärldens hållbarhet. I förvaltningen investeras dina pengar enbart i aktier, räntor och fastigheter som lever upp till högt satta krav gällande hållbarhet.

Garantiränta

SPP erbjuder idag en ränta på 1,25 procent, på 85 procent av sparpremien. Räntan anges före avdrag för skatt och avgifter.

Hållbara investeringar

Hållbarhetsnivå är 8 på en 10 gradig skala. Siffran baseras på en genomlysning av ungefär 60 % av innehavet (investeringar i noterade innehav och fastigheter).

Denna märkning är SPPs bedömning av hur hållbara och framtidsinriktade innehaven är. SPPs sparande med garanti främjar hållbarhet och är klassificerad som artikel 8 enligt SFDR.

Individuell förvaltning

Alla individer kommer ha en individuell fördelning av tillgångar beroende av sin ålder, val av utbetalningstid och tidigare utveckling av sitt sparande. Därför har vi tagit fram två typkunder som illustrerar hur det kan se ut.

Arbetslivsportföljen

Typkunden ”Arbetsliv” som arbetar och är under 60 år med livsvarig utbetalningstid har cirka 50 %–60 % aktier och cirka 40 %–50 % räntebärande tillgångar och fastigheter.

Pensionsportföljen

Typkunden ”Pension” är en kund som är 65 år med livsvarig utbetalning. Typkunden har cirka 30 % aktier och cirka 70 % rän- tebärande tillgångar och fastigheter.

Historisk avkastning

1) Beskrivning av SPPs förvaltningsmodell per januari 2020. SPP äger ensidigt rätten att ändra förvaltningen i framtiden.
2) Historisk illustration för avkastning för SPPs Typkunder. Notera att historisk avkastning ej är en garanti för framtida avkastning.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.