Nytt förslag ger fler rätt att flytta pension

Regeringen vill göra det möjligt att återköpa och flytta individuella fond- och depåförsäkringar, som individuella tjänstepensionsförsäkringar, oavsett när försäkringarna tecknats. Det föreslår Finansdepartementet i en promemoria som remitteras i dag.

Förslaget innebär att även försäkringar tecknade före den 1 juli 2007 ska omfattas av reglerna om flytträtt.

Enligt nuvarande regler krävs att försäkringstagare och försäkringsföretag har ingått avtal för att det ska vara möjligt att återköpa en individuell fond- eller depåförsäkring som tecknats före 2006. Utan överenskommelse med försäkringsföretaget har en försäkringstagare inte heller rätt att flytta värdet av en sådan försäkring om den har tecknats före den 1 juli 2007.

I dag är cirka 1,4 miljoner individuella fond- och depåförsäkringar teck­nade före den 1 juli 2007 och cirka 500 000 av dessa försäkringar saknar fortfarande återköps- eller flytträtt. Det är i stort sett uteslutande fråga om privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar.

I promemorian föreslås att den lagstadgade rätten till återköp och flytt ska gälla oavsett när ett fond- och depåförsäkringsavtal har ingåtts. Därutöver föreslås att bestämmelserna i försäkringsrörelselagen om avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar ska tillämpas även i fråga om sådana försäkringsavtal som har ingåtts före den 1 juli 2007.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 26 augusti och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Flytta pension

Den 1 april trädde nya regler för flytträtt i kraft. De innebär att det ska kosta maximalt 600 kronor för att flytta en individuell pensionsförsäkring som är en fond- eller depåförsäkring och som tecknats efter 2007.

Det nya förslaget innebär att även försäkringar som tecknats före den 1 juli 2007 ska omfattas, både av den lagstadgade flytträtten samt av maxtaket för flyttkostnaden. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringar omfattas inte.

Källa: Regeringen