Alecta höjer pensionerna med 11 procent och sänker premierna för företagen med 30-40 procent

Alecta höjer pensionerna med 11 procent och sänker premierna för företagen med 30-40 procent

Pensionsbolaget Alecta har för 2023 beslutat att höja den förmånsbestämda pensionen ITP2* vid årsskiftet. Det innebär att alla som har en intjänad pensionsförmån i ITP2 hos Alecta kommer få denna uppräknad med ca: 11 procent. Uppräkningen gäller både de som har en pågående pensionsutbetalning och de som fortfarande arbetar.

Samtidigt beslutade Alectas styrelse att även sänka företagens premier och kostnader för ITP2 från januari 2023 med i genomsnitt ca 40 procent mot nuvarande premienivå.

*ITP2 är en kollektivavtalad tjänstepensionsplan för tjänstemän inom den privata sektorn. Den största delen av pensionsplanen är förmånsbestämd. Företag kan tillämpa ITP2 för anställda födda 1978 eller tidigare.

Vad innebär en höjning av pensionen med 11 procent?

Har du eller har du haft ITP2 pension i Alecta så har du tjänat in en pensionsförmån, t ex 4 000 kr/mån som ska utbetalas från 65 år och livet ut. Vid årsskiftet höjs alltså denna pensionsförmån till ca 4 440 kr/mån.

Hur påverkas företagen av premiesänkningen? 

Alecta sänker premierna som företagen behöver betala för andra året i rad. Som en följd av lägre marknadsräntor och ökad livslängd höjde Alecta under perioden 2011-2020 successivt premierna i ITP 2. För 2022 sänktes premierna genom att en premiereduktion på 30 procent infördes. Den senaste tidens ränteuppgångar har lett till kraftigt höjd konsolideringsnivå för Alectas förmånsbestämda försäkringar vilket möjliggör fortsatta sänkningar.

– Alectas finansiella ställning är mycket stark. Konsolideringsnivån uppgick den 30 september 2022 till 189 procent (169 procent) och överstiger därmed med god marginal nivån 150 procent som enligt Alectas konsolideringspolicy krävs för att kunna ge premiereduktioner.

Företagen får 40 procent rabatt på premien för ålders- och efterlevandepension från 1 januari 2023 mot nuvarande gällande premienivå.

Fortsatt premiereduktion för riskförsäkringar 

Den starka finansiella ställningen innebär att Alecta kan fortsätta med premiereduktioner även för riskförsäkringar under 2023. Styrelsen fattade beslut om premiereduktion för sjukförsäkring med 90 procent samt för premiebefrielse vid sjukdom och föräldraledighet med 60 procent.

Premien för tjänstegrupplivförsäkring TGL lämnas oförändrad på 26 kronor per månad och anställd.

Finns det några tjänstemän som förlorar på premiesänkningen inom ITP2?

Ja, det finns en grupp anställda som faktiskt får det sämre med anledning av ovanstående premiesänkning, anställda som har s.k. alternativ pensionslösning (även kallad 10-taggare) där frilagd premie* tillämpas. För denna grupp innebär premiesänkningen att de får betydligt lägre premie till sitt tjänstepensionssparande framöver. Uppskattningsvis kommer deras premie under 2023 vara 50 – 100 procent lägre jämfört med 2021 års nivå. Anställda som arbetar på företag som istället tillämpar en annan premiemodell, exempelvis premietrappa för alternativa pensionslösningar, påverkas inte av ovan premiesänkningar.

*Frilagd premie beräknas av Alecta och innebär att företaget betalar samma premie till den alternativa pensionslösningen som de skulle betalat till Alecta för de bortvalda delarna i ITP2, såsom den anställde varit kvar i traditionell ITP2. Premiemodellen är vanligt förekommande för de med alternativ pensionslösning, s.k. 10-–taggare.